David, 24

Einav, 27

Vova, 30

Odelia, 34

אבי, 47

אורלי, 49